Het is gedaan met de pre-pack (flitsfaillissement)

Het Europees Hof van Justitie heeft een eind gemaakt aan de zogeheten ‘pre-pack’, een faillissement direct gevolgd door een tot in de puntjes voorbereide doorstart. Het Hof oordeelde dat werknemers in een pre-pack niet zomaar ontslagen mogen worden. In een ‘gewoon’ faillissement mag dat wel.

Bron: www.nrc.nl.

30 juni, 2017  |  Share

Extra controles Schiphol voor alleenreizende ouder met kind

Ouders, maar ook grootouders, die de komende zomer met een kind op vakantie willen, moet rekening houden met extra controles op zonder meer Schiphol.

De Koninklijke Marechaussee gaat na of er daadwerkelijk toestemming is van de andere ouder om het kind naar het buitenland mee te nemen.

Bron:https://www.travelpro.nl/extra-controles-schiphol-voor-alleenreizende-ouder-met-kind/amp/

24 juni, 2017  |  Share

Verplicht digitaal procederen in asiel- en bewaringzaken

Vanaf gisteren (12 juni 2017) moeten vreemdelingenadvocaten verplicht digitaal procederen in asiel- en bewaringszaken. Voorheen konden advocaten nog vrijwillig digitaal procederen. Daar deed ons kantoor ook een langere tijd aan mee. Asiel- en vreemdelingenbewaringszaken zijn de eerste zaken waarin het voor professionals verplicht wordt digitaal te procederen. In het kader van het digitaliserings- en moderniseringsprogramma Kwaliteit en Innovatie, wordt digitaal procederen voor juridische professionals in de verschillende rechtsgebieden gefaseerd verplicht. Voor particulieren blijft het mogelijk op papier te procederen als zij dat willen. Hiervoor is gekozen om de drempel tot de rechter zo laag mogelijk te houden.

Zie ook: www.rechtspraak.nl.

13 juni, 2017  |  Share

Aantal kinderontvoeringen toegenomen in 2016

Het aantal kinderontvoeringen is vorig jaar toegenomen.

Het afgelopen jaar zouden er namelijk 251 ontvoerde kinderen zijn gemeld bij het Centrum Internationale Kinderontvoering.

Dat is opvallend, want in 2015 was er juist lichte een daling geconstateerd in het aantal internationale kinderontvoeringen

Bron: www.nu.nl.

10 mei, 2017  |  Share

Internationale kinderontvoering | Weigeringsgronden

Het Haags Kinderontvoeringsverdrag regelt de verhouding tussen verdragslanden als een kind wordt ontvoerd naar een ander land. Het Verdrag bevat weigeringsgronden op grond waarvan de rechter teruggeleiding van een ontvoerd kind kan weigeren. Te denken valt aan gevaren die het kind kan overkomen indien het kind naar het land van herkomst wordt teruggeleid. In de praktijk neemt de rechter deze weigeringsgronden zelden over. De rechtbank Den Haag beslist met regelmaat dat aangevoerde lichamelijke en geestelijke gevaren niet zijn aangetoond. Ook recent weer in een beslissing van deze rechtbank d.d. april 2017 (Rb Den Haag 19 april 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:4043).

 

4 mei, 2017  |  Share

Verandering algehele wettelijke gemeenschap van goederen

Hoewel het aanvankelijke plan was dat met ingang van 1 januari 2017 er het nodige zou veranderen met betrekking tot de gemeenschap van goederen, staat thans vast dat de verandering doorgaat en wel met ingang van 1 januari 2018. Recentelijk heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel beperking wettelijke gemeenschap van goederen. Het is een zeer ingrijpende verandering. Nederland heeft op dit moment nog als een van de weinige landen een systeem van algehele huwelijksgemeenschap indien er geen huwelijkse voorwaarden zijn gesloten bij het aangaan van het huwelijk.  Per 1 januari 2018 verandert dit.

Per 1 januari 2018 zullen de aanbrengsten ten huwelijk, zijnde het vermogen van de partners bij aanvang van het huwelijk, buiten de huwelijkse gemeenschap blijven. Ook schulden die een van de echtgenoten voor het huwelijk is aangegaan blijft buiten de gemeenschap. Daarnaast zullen erfenissen en schenkingen die tijdens het huwelijk worden ontvangen niet meer in de gemeenschap vallen. Daarvoor hoeft dan dus geen uitsluitingsclausule meer voorhanden te zijn. Met andere woorden: het voorhuwelijkse privé vermogen, erfenissen en giften, blijven tot het privé vermogen van een van de huwelijkspartners behoren als men trouwt vanaf 1 januari 2018.

Automatisch brengt dit dus mede dat de vraag zich kan voordoen in hoeverre het verstandig is om uw huwelijk uit te stellen tot 2018 dan wel juist in 2017 nog te huwen. Mocht u daar meer over willen weten dan is het verstandig om telefonisch contact met ons kantoor op te nemen.

Het is voorts van groot belang te realiseren dat de veranderingen niet meebrengen dat huwelijkse voorwaarden niet meer bestaan. Er blijft immers een gemeenschap bestaan ten aanzien van al het vermogen dat na het sluiten van het huwelijk wordt ontvangen of opgebouwd. Ook geldt dat voor schulden. Er blijft derhalve veel ruimte voor het aangaan van huwelijkse voorwaarden, indien men iedere gemeenschap van goederen wil uitsluiten.

De veranderingen zullen de nodige consequenties hebben, doch zeker voor ondernemers blijft gelden dat het verstandig is om na te gaan of het aangaan van huwelijkse voorwaarden verstandig is.

De veranderingen gelden dus alleen voor huwelijken die worden gesloten vanaf 1 januari 2018. Voor huwelijken die zijn gesloten tot die datum verandert er niets: u bent gehuwd in algemene gemeenschap van goederen, indien geen huwelijkse voorwaarden worden gesloten waarin iets anders is overeengekomen.

5 april, 2017  |  Share

Personen- en familierecht | Openbreken ouderschapsplan kan niet op grond van dwaling

Soms komt het voor dat er een wens bestaat om een ouderschapsplan te veranderen. Geen probleem als de ouders dat in onderling overleg kunnen oplossen. Soms lukt dat niet en dan volgt vaak een gang naar de rechter. Het is daarbij wel van belang de juiste procedure te volgen en een beroep te doen op de juiste grondslag. Het Gerechtshof Den Haag besliste onlangs dat de wegen van dwaling en ontbinding niet openstaan voor het openbreken van een ouderschapsplan. Een ouderschapsplan is een regeling van niet-vermogensrechtelijke aard en kan daarom niet worden vernietigd op grond van dwaling dan wel ontbonden worden wegens niet-nakoming, aldus Hof Den Haag.

Meer lezen: bron: ECLI:NL:GHDA:2016:3756

16 januari, 2017  |  Share

Civiel recht | 5 Hennepplanten in huurwoning: geen uitzetting

Begin dit jaar werd een opvallende uitspraak van de Kantonrechter te Tilburg gepubliceerd.

Het is algemeen bekend dat het hebben van hennep in een huurwoning veelal tot ontbinding van de huurovereenkomst leidt. Woningbouwverenigingen voeren een zero-tolerance beleid. Toch zijn er kenteringen in de rechtspraak.  Geringe overtredingen leiden niet altijd zonder meer tot ontbinding en ontruiming. In een uitspraak van 23 november 2016 vond de Kantonrechter ontbinding en ontruiming niet nodig bij het hebben van “slechts”  5 hennepplanten. De kantonrechter vond dit geen bedrijfsmatige teelt.

Meer lezen: bron: ECLI: NL:RBZWB:2016:8411

16 januari, 2017  |  Share

Internationaal familierecht | Nederlandse aanpak kinderontvoering model voor nieuwe EU-verordening

In Nederland is er een daling geconstateerd in het aantal kinderontvoeringen. Er werden in 2015 namelijk 237 kinderen ontvoerd in Nederland. Dat betekent een daling ten opzichte van voorgaande jaren. Dagelijks wordt er echter gemiddeld tenminste één kind ontvoerd. Tijdens een lezing van het Centrum Internationale kinderontvoering in Den Haag werd gediscussieerd over het omlaag brengen van het aantal kinderontvoeringen. Dat heeft onder andere geresulteerd in het feit dat de Nederlandse aanpak (kinderontvoering) wordt voorgelegd om als model te gaan dienen voor de aanpassing van de nieuwe EU-vordering rondom de procedure voor kinderontvoering.

Bron: www.verder-online.nl

2 januari, 2017  |  Share

Personen- en Familierecht | Meer stellen gaan op jonge leeftijd uit elkaar

 

CBS meldt dat steeds meer stellen op jonge leeftijd uit elkaar gaan.

We zien de volgende ontwikkeling:

  • Bij vrouwen geboren tussen 1940 en 1945 had 11 procent op 40-jarige leeftijd een relatiebreuk achter de rug.
  • Bij vrouwen geboren tussen 1945 en 1950 was dat 17 procent op 40-jarige leeftijd.
  • Bij vrouwen geboren tussen 1955 en 1960 was dat 25 procent op 40-jarige leeftijd.
  • Bij vrouwen geboren tussen 1970 en 1975 had bijna 30 procent op 35-jarige leeftijd een relatiebreuk achter de rug.
    • In de meeste gevallen ging het om een breuk na ongehuwd samenwonen.
22 december, 2016  |  Share